ЗОШ І-ІІІ ступенів с.Торське

вул. Вербова,20
с.Торське
Заліщицький район
Тернопільська область
48642
(03554) 2-72-25
(03554) 2-73-63
torskashkola@ukr.net

Методична робота

  І. Підсумки діяльності навчального закладу у 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

У вересні 2017 року школа розпочинає свій 57 навчальний рік.

 

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

 

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік Збереження контингенту

На початок 2016/2017 навчального року у школі навчалися 113 учнів.

Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність класів – 10,3 учнів.

Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 5 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Клас

На 04.09.2016

27.05.2017

Різниця

Прибуло    

Вибуло

ЗНЗ району

ЗНЗ інших районів

Інші навч. заклади

Виїхали за межі міста

Виїхали за межі країни

1

7

7

 

 

 

 

 

 

 

 

2

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

11

 

 

 

 

 

 

 

 

4

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

5

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

6

10

10

 

 

 

 

 

 

 

 

7

13

13

 

 

 

 

 

 

 

 

8

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

9

15

15

 

 

 

 

 

 

 

 

10

6

6

 

 

 

 

 

 

 

 

11

10

9

1

 

1

1

 

 

 

 

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що перевід зумовлений зміною місця проживання родини.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

§  організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§  спільна робота з ДНЗ «Сонечко»

§  контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

§  організація навчання за індивідуальною формою.

Індивідуальна форма навчання

 

Право громадян на доступну освіту реалізувалося шляхом запровадження різних форм навчання, однією з яких є навчання за індивідуальною формою. Індивідуальним навчанням охоплений один  учень, який за станом здоров‘я не може відвідувати навчальний заклад.

 

з/п

Учень

Клас

Рівень навчальних досягнень

1.

Данюк Андрій Віталійович

6

початковий

Велика увага зверталася на якісний склад вчителів, що працюють з учнем вдома.

Індивідуальні навчальні плани учнів розроблялись згідно відповідних Програм з предметів та рекомендацій лікувально-контрольних комісій. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснювалось відповідно до діючих нормативних документів Міністерства освіти і науки України.

Слід зазначити, що організація навчально-виховного процесу за індивідуальною формою забезпечувала не тільки певний освітній рівень дитини, відповідно до її здібностей, можливостей, а й допомагала розвивати соціальну компетентність дитини, шляхом залучення до участі у виховних заходах.

Облік продовження навчання та працевлаштування випускників

У 2017 році зі школи було випущено 9 одинадцятикласників, переведено 8 учнів до 10-го класу, а  7 учнів отримали документи для вступу  до інших навчальних закладів.

Динаміка випуску учнів школи за п’ять останніх років має наступний вигляд:

      Статистичний аналіз даних показав, що станом на 31.08.2017 всі 15 випускників 9-го класу (100%) продовжують навчання.

Виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України “Про освіту”, ст.ст. 4, 9 “Про дошкільну освіту”, ст.6 Закону України “Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р.       № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, розпорядження голови Харківської облдержадміністрації від 20 липня 2000 р. № 679 “Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”, наказу Державного комітету статистики України від 06.11.2007  № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» вчителями школи в літній період проведено облік дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території обслуговування школи.

Адміністрацією школи було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності даної роботи. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у сільській раді. Складено списки дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2017 року виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2017 року виповнюється 6-18 років.

Кадрове забезпечення

У 2016/2017 навчальному році навчально-виховний процес у школі забезпечували 22 педагоги.

Кількість педагогічних працівників (за віком):

·      до 30 років – 2

·      31-40 років – 9

·      41-50 – 6

·      51-55 – 1

·      Більше 55 – 4

Кількість педагогічних працівників (за стажем):

·      До 3 років – 1

·      3-10 років – 2

·      10-20 років – 8

·      Більше 20 років – 11

Кількість педагогічних працівників (за категоріями і педагогічними званнями):

·      Вища – 15

·      Перша – 4

·      Друга – 1

·      Спеціаліст - 2

·      Учитель-методист – 1

·      Старший учитель – 8.

Атестація педпрацівни-ків

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.

В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

За результатами атестації:

·      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1;

·      присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» - 1;

·      підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» - 2;

·       присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 2.

Підвищення кваліфікації

 

Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, про що свідчить кількість вчителів, які у 2016/2017 навчальному  році пройшли курси підвищення кваліфікації та спецкурси:

-  курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО  - 6 вчителів;

-  спецкурси  - 3 вчителів.

Всі педагоги, які були заявлені для проходження курсової перепідготовки у першому півріччі 2017 року, її пройшли.

Методична робота з педагогічними кадрами

 

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

- індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

- курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

- участь у конкурсах професійної майстерності;

- школа молодого спеціаліста, наставництво;

- самоосвіта та атестація педагогів;

- вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

- публікації власних наробок;

- участь в районному

та обласному етапах  виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив  школи працював над реалізацією методичної теми «Впровадження диференціації  як одного із принципів реалізації особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу».

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Для реалізації єдиної методичної теми   вчителями школи на високому професійному і організаційному рівні були проведені колективні форми роботи:

-       майстер-клас для вчителів фізичної культури «Сучасний   урок фізичної культури як ресурс формування гармонійної особистості» (учитель фізичної культури Гончар Б.Я.);

-       майстер-клас для вчителів математики ««Використання ЕОР на уроках математики з метою підвищення рівня навчальних досягнень учнів» (учитель математики Данилюк М.М.);

-       майстер-клас «Творчий підхід у роботі вчителя музичного мистецтва як складова процесу соціалізації учнів» (учитель музичного мистецтва Войціх О.Я.);

-       навчально-практичні семінари «Мотивація пізнавальної діяльності учнів», «Профілактика суїцидальної поведінки підлітків (заступник з виховної роботи Вітюк С.Б.);

-       майстер-клас «Профілактика конфліктів у педагогічному колективі»,  (заступник директора Трачук Б.С.).

Педагогічні працівники показали високий професіоналізм та фахову підготовку.

У школі успішно працювала методична рада (голова МР -  Кіцканюк Б.Є.), яка координувала методичну роботу з підвищення якості освіти у навчальному закладі. На засіданнях методичної ради розглядалися теоретичні питання, визначались основні аспекти практичної реалізації нововведень, проводився аналіз їх доцільності та результативності, розроблялись методичні рекомендації по використанню передового педагогічного досвіду, затверджувались плани роботи методичних об’єднань, творчих груп, викладання факультативів, курсів за вибором, тексти завдань для проведення тематичних і семестрових атестацій.

Методичною радою закладу розроблена структура організації методичної роботи, яка забезпечувала підвищення рівня методичної підготовки педагогів, практичне опрацювання методичної теми школи.

Упродовж 2016/2017 навчального року було організовано роботу 4 методичних об’єднань за напрямками: природничо-математичний (керівник Данилюк М.М.), суспільно-гуманітарний (керівник Гончар О.М.), класних керівників (керівник Вітюк С.Б.), вчителів початкової школи (керівник Тинкалюк Г.М.), затверджено плани роботи, методичні теми, над якими працювали ШМО. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Були проведені заплановані засідання методичних об’єднань, на яких обговорювалися як організаційні питання (підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і науково-методичні питання.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми.

У рамках «Предметних днів» були проведені предметні дні початкової школи; образотворчого мистецтва, художньої культури та трудового навчання; історіії; фізичної культури та захисту Вітчизни; математики, фізики та інформатики; української мови та літератури; іноземної мови; біології, хімії, географії, природознавства, основ здоров’я, у яких взяла участь велика кількість учнів. У рамках проведення предметних днів було організовано виставки тематичних газет, презентації для учнів різних класів, свята, лекції тощо. 

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами,  завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. У 2016/2017 навчальному році у закладі працювало 2 молодих спеціалісти: вчителі початкових класів Пельцер Н.М.,вчитель фізкультури Хировський М.В. Ці вчителі працювали  під наставництвом досвідчених педагогів:

Молодий учитель

Наставник

Пельцер Наталія Михайлівна, вчитель початкових класів

Сохацька Оксана Богданівна, вчитель початкових класів

Хировський Микола Володимирович,

вчитель фізкультури

Гончар Богдан Ярославович, вчитель фізкультури

Разом із вчителями-наставниками було розроблено спільні плани роботи, за якими працювали молоді спеціалісти. Адміністрація школи  відвідувала уроки та позакласні заходи малодосвідчених педагогів, надавала методичну допомогу у підготовці до уроків, під час аналізу яких молодим спеціалістам   були надані рекомендації щодо підвищення свого методичного та фахового рівня.

 

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель школи сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб'єктів навчально-виховного процесу культури здоров'я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують.

Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017навчальному році були здійснені такі заходи:

§ поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

§ поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

§ проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

§ організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та  обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

§ організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

§ організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

§ забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Аналізуючи роботу ШМО під час організації і проведення шкільного та районного етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, слід відмітити, що в даному напрямку вчителі працюють несистематично й неактивно.

Дані про досягення учнів у районному етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів наведені нижче в таблиці:

2016/2017 навчальний рік

з/п

Навчальний предмет

П.І. переможців

Клас

Місце

П.І.Б. вчителя, який підготував переможців

1.      

Математика

Павлюк А.В.

9

ІІ

Данилюк М.М.

2.      

Біологія

Данилків А.В.

Побігун Д.В.

11

9

ІV

ІІІ

Ронталюк І.Я.

3.      

Хімія

Наконечна М.А.

Павлюк А.В.

11

9

ІІІ

ІІ

Вітюк С.Б.

4.      

Німецька мова

Павлюк А.В.

9

ІІІ

Волошин О.В.

Найкращі результати учні показали з хімії (вчитель  Вітюк С.Б.), німецька мова (вчитель Волошин О.В.), Разом з цим учні школи вибороли призові місця із біології, німецької мови, математики, хімії.

Учні школи брали активну участь у різноманітних інтерактивних  конкурсах «Колосок», «Кенгуру», «Левеня», «Лелека», «Соняшник», «Геліантус», «Кришталева сова», що стали традиційними. Відповідальними за організацію цих конкурсів в школі були Сохацька О.Б., Данилюк М.М., Гачок В.І., Левчук О.Р., Матвій З.С., ВІтюк С.Б.

Досягнення обдарованих учнів  школи відзначаються на Святі  урочистого вшанування обдарованих, який традиційно проходить наприкінці травня.

Таким чином, аналіз досягнень дає змогу визначити, що у 2016/2017 навчальному році була проведена більш різноманітна та результативна робота порівняно з попереднім навчальним роком щодо виявлення творчих здібностей та розвитку обдарованості учнів. Близько 50% учнів стали учасниками районних олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань тощо. Але результати, яких досягли учні, недостатньо високі. Це свідчить про несистематичну  роботу педагогічного колективу щодо реалізації програми «Обдарована молодь». Не всі шкільні методичні об’єднання проводили плідну роботу по підготовці учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах, інтелектуальних турнірах та конкурсах тощо.

Виховна робота

Виховна робота у навчальному закладі здійснювалась на засадах педагогіки співробітництва учнів, їхніх батьків та громадськості, спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, Концепції громадянського виховання, Законів України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти школярів, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Національної програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку та зміцнення моральних засад суспільства, Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров`я нації» тощо.

Сучасний зміст виховання в ЗНЗ — це науково обґрунтована система загальнокультурних і національних цінностей та відповідна сукупність соціально значущих якостей особистості, що характеризують її ставлення до суспільства і держави, інших людей, праці, природи, мистецтва, самої себе.

Відповідно до Основних орієнтирів виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України виховна робота була побудована за складовими виховної діяльності:

1. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави виявляється у патріотизмі, національній самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. Згідно з основними положеннями Програми патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства школа  спрямовувала свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З метою реалізації зазначеної програми у плані роботи навчального закладу  у розділі «Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави» були сплановані та проведені різноманітні виховні тематичні заходи (покладання квітів до пам‘ятних місць, виставки малюнків, виховні години та інші)  до Дня Захисника України, Дня Незалежност і, вшанування героїв Крут тощо. Також упродовж 2016/2017 навчального року учні школи взяли участь у конкурсах, акціях, заходах різних рівнів . Було проведено уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни та УПА учасниками АТО, бесіди, години спілкування, конкурси творчих робіт.

Учні школи брали участь у:

- акції милосердя «Вахта пам‘яті», «Допоможи ближньому», «Свічка пам‘яті», «Подаруй оберіг солдату», привітання святковими листівками;

- Всеукраїнській молодіжній акції «Пам‘ятати. Відродити. Зберегти»;

- конкурси творчих робіт, рефератів, малюнків, плакатів, присвячх Дню Захисника України тощо.

2. Ціннісне ставлення до людей виявляється у моральній активності особистості, прояві відповідальності, чесності, працелюбності, справедливості, гідності, милосердя, толерантності, совісливості, терпимості до іншого, доброзичливості, готовності допомогти іншим, обов'язковості, добросовісності, ввічливості, делікатності, тактовності, вмінні працювати з іншими; здатності прощати і просити пробачення, протистояти виявам несправедливості, жорстокості. З метою подальшого розвиткуі системи безперервної правової освіти та виховання, покращення роботи щодо розвитку громадянських компетентностей учнівської молоді у навчальному закладі були проведені такі заходи:

- години спілкування, лекції, засідання «круглих» столів: «Права дитини», «Право. Обов’язок. Свобода. Відповідальність», «На порозі вибору», «Державні символиУкраїни» тощо;

- проведено рейд «Урок»;

- бесіди зі спеціалістами ВВС Заліщицького району з учнями 9-11-х класів про недопущення здійснення правопорушень і злочинів, недопустимість пропусків занять без поважної причини, недопустимість вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин;

- виховні години «Конституція – основний закон», «Роль учнівського самоврядування у захисті прав дитини», «Ти – творець власної духовної краси»;

- бесіди «Діти: злочин і кара», «Поведінка, звички та здоров’я», «Вулиця і

діти», «Хочеш мати друга – навчись другом бути», «Шкідливі звички. Як до них не звикнути», «Чому потрібно бути вихованим і слухняним»;

  • диспути «Чи захищені права дитини у нашій державі?», «Милосердя і любов до ближнього», «Серед людей»; година спілкування «Підліток і закон».

З метою реалізації державної політики щодо захисту прав і свобод національних меншин, виховання поваги до осіб інших національностей, упродовж   2016/2017 навчального року у навчальному закладі були організовані та проведені наступні заходи:

−     бесіди для учнів 1-4-х класів на тему: “Добро починається з тебе”;

−     виховні години для учнів 5-6-х класів на тему: “Ні! – конфлікту, “Так!”- терпимості”;

−     години спілкування для учнів 7-8-х класів на тему: “Вчимося спілкуватись”;

−     усний журнал для учнів 9-го класу на тему: “Звичаї і культура народів світу”;

−     дискусія з учнями 10-го класу на тему: “Права і свободи людини – найважливіша проблема світової співдружності”;

−     тренінгове заняття на тему: “Життя без конфліктів”(7-8-і класи);

−     виставка літератури в шкільній бібліотеці на тему: “Що не держава – то звичаї”.

3. Ціннісне ставлення до природи формується у процесі екологічного виховання і виявляється у таких ознаках: усвідомленні функцій природи в житті людини та її цінності; особистої причетності до збереження природних багатств, відповідальності за них; здатності особистості гармонійно співіснувати з природою; поводитися компетентно, екологічно безпечно; активній участі у практичних природоохоронних заходах, здійсненні природоохоронної діяльності з власної ініціативи; посильному екологічному просвітництві.

Упродовж 2016/2017 навчального року у школі були сплановані та проведені відповідні заходи:

- тематичні години спілкування, виставки творчих робіт;

- акція «Чиста Україна – Чиста Земля»;

-  виставки плакатів та малюнків „Чорнобиль не має минулого часу;

- виставка поробок за номінаціями: «Замість ялинки-гілка», «Новорічний букет», «Різдвяна листівка».

Учні навчального закладу залучалися до участі в екологічних десантах під час проведення акцій з очищення та благоустрою території села.

4. Ціннісне ставлення до мистецтва. Естетичне виховання учнів школи спрямоване на розвиток у зростаючої особистості широкого спектру почуттів – здатності збагнути та висловити власне ставлення до мистецтва.

У навчальному закладі було проведено:

  • свято Першого дзвоника;

- свято Останнього дзвоника;

  • свято до Дня вчителя;
  • новорічні свята (новорічна вистава для молодших школярів до Дня Святого Миколая, новорічна казка для молодших школярів, новорічний концерт);

- святковий концерт до 8 Березня;

- участь у районному конкурсі хорових колективів (ІІІ місце);

- конкурс «Школа шукає таланти»;

- виставка поробок «Пасхальні візерунки»;

- танцювальне свято.

5. Ціннісне ставлення до праці - складний змістовно-синтетичний компонент особистості, який включає в себе ставлення дітей та учнівської молоді до праці як однієї з важливих життєвих потреб, почуття задоволеності працею й наявності сукупності найважливіших моральних чинників.

6. Ціннісне ставлення до себе передбачає сформованість у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил.

З метою пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, формування культури сімейних стосунків, підвищення відповідальності батьків за виховання дітей проводяться різноманітні конкурси, зустрічі, «круглі столи», лекції, бесіди щодо популяризації сімейного способу життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров`я. Питання щодо збереження життя та здоров'я учнів, пропаганди здорового способу життя, відповідальності батьків за виховання дітей, попередження насильства у родині, організація режиму дня школярів систематично розглядається на нарадах при директорові, на засіданнях ШМО класних керівників, на засіданнях педагогічної ради, на загальношкільних та класних батьківських зборах.

Важливою складовою системи виховної роботи є розвиток учнівського самоврядування.

Шкільна молодіжна організація «Сокіл», яка включає дитячі об’єднання (5-11-х класів), працює багато років.

Упродовж 2016/2017  навчального року члени молодіжної організації провели та взяли участь у багатьох заходах:

-       День самоврядування з нагоди Дня вчителя, під час якого учні проявили кмітливість, винахідливість, впевненість в правильному виборі своєї майбутньої професії;

-       Виставка новорічних газет, плакатів, іграшок тощо;

-       Святкова скринька до Дня Святого Валентина.

Упродовж навчального року у школі  проводилось багато конкурсів, змагань, вікторин, диспутів, вистав, виступів на загальношкільних тематичних лінійках, де брали участь лідери шкільного парламенту.

Працював центр «Дисципліни і порядку», який здійснював контроль за чергуванням учнів, проведенням санітарних днів,  поведінкою окремих учнів.

В учнів школи помітно підвищилася активність, самостійність, але результативність роботи в органах учнівського самоврядування ще недостатньо висока.

У 2016/2017 навчальному році педагогу-організатору Сендзік Н.В. необхідно продовжити роз’яснювальну роботу з активізації учнівського самоврядування «Сокола» в навчальному закладі, разом з лідерами «Сокола» спланувати заходи щодо організації цікавого та змістовного дозвілля школярів.

 

Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться у навчальному закладі на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

У 2016/2017 навчальному році (станом на 03.09.2016) третім уроком фізичної культури охоплено 88 учнів.

Упродовж навчального року учні школи брали участь у змаганнях різного рівня:

-        спортивне свято «Мама, тато, я – спортивна сім’я»;

-        загальношкільні Дні здоров’я;

-        районні змагання з легкої атлетики та волейболу;

-        районні змагання з футболу ;

-        районні змагання «Старти надій»;

-        районний етап фізкультурно-патріотичних змагань школярів «Козацький гарт»( 4місце).

На базі школи у 2016/2017 навчальному році працювали секції спортивного спрямування (волейбол, військово-спортивне багатоборство, футбол), які відвідували 90 учнів.

Контроль за станом викладання фізичної культури здійснюється щорічно відповідно до плану роботи навчального закладу на поточний навчальний рік.

У навчальному закладі проводиться робота щодо залучення батьків до культурно-масової роботи. Упродовж 2016/2017 навчального року батьки учнів брали участь у таких заходах, як: «День здоров‘я», «Тато, мама, я – спортивна сім‘я», танцювально-спортивне свято,  туристичні подорожі та екскурсії тощо.

З метою пропагандистської та агітаційної роботи у навчальному закладі створено куточок «Кращі спортсмени».

У навчальному закладі постійно здійснюються заходи щодо підтримки існуючої матеріально-спортивної бази у належному стані.  

 

Організація роботи з предмета «Захист Вітчизни» та військово–патріотичного виховання

Викладання предмета ― Захист Вітчизни та військово-патріотичне виховання у навчальному закладі у 2015/2016 навчальному році були організовані відповідно до ст. 9 Закону України «Про військовий обов‘язок і військову службу», Указу Президента України від 25.10.2002 № 948/2002 «Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді», Постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2000 № 1770 «Про затвердження положень про допризовну підготовку і підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей», наказу Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 625 «Про оголошення постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2000 року № 1770», наказів Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді», від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»,  листів Міністерства освіти і науки України  від 19.08.2014 № 1/9-419  «Щодо проведення уроків та виховних заходів з питань протимінної безпеки населення та дітей у загальноосвітніх навчальних закладах» та від 26.06.2015  №  1/9-305 «Про вивчення базових дисциплін  у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році», відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 27.08.2010 № 834, зі змінами, що внесені наказом Міністерства освіти і науки від 29.05.2014 № 657,  діючої Програми  предмета “Захист Вітчизни».

Предмет Захист Вітчизни у 2016/2017 навчальному році викладався         у  11 класі за навчальною програмою ― Захист Вітчизни (авт. Мелецький В.М., Бахтін А.М., Добровольський В.В. та інші, видавництво «Ранок» - 2010, Харків), в обсязі 2 години на тиждень (0,5 години – за рахунок варіативної складової).

Таким чином, предмет «Захист Вітчизни» по 2 години на тиждень вивчали учні 11 класу (6 юнаків, 3 дівчат).

Рівень опанування змістом предмета складає:

- високий рівень - 7 учнів (78%);

- достатній - 2 учні (22 %);

Відповідно до наказу районного відділу з питань освіти, молоді і спорту у навчальному закладі з учнями 11 класу були проведені навчально-польові заняття  .

У травні 2016 року взяли участь у проведенні районного етапу

 Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура», за результатами якої команда учнів нашої школи ввійшла у десятку кращих;

-  в обласній тереновій грі  «Легенда УПА».

         Проводився :

-    конкурс малюнків на асфальті;

-    зустрічі з  волонтерами, учасниками АТО;

-    майстер-класи за участю дітей та батьків з виготовлення сувенірів для бійців Української армії.

Також учні брали участь в урочистому покладанні квітів до  пам’ятника  Воїну-визволителю, в шкільній  бібліотеці були організовані виставки літератури, проводилися акції відповідної спрямованості, тематичні екскурсії до районного історичного музею  тощо.

 

Робота з профілактики правопору-шень та інших негативних проявів в учнівському середовищі

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей Заліщицького району.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу по  запобіганню правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками  проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правовопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи (рейд «Урок»).

Упродовж 2016/2017 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, на батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота щодо недопустимісті пропусків занять без поважної причини.

У бібліотеці школи в наявності література правової та правоосвітницької тематики.

Завдяки систематичній та злагодженій роботі педагогічного колективу, адміністрації школи, соціальних служб на кінець 2016/2017 навчального року жоден учень школи не перебуває на  внутрішньошкільному обліку.

 

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж  2016/2017 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів районного відділу з питань освіти,молоді та спорту.

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму, а саме: від 30.08.2016 №58 «Про організацію роботи з охорони праці в школі», від 31.08.2016 №61 «Про організацію підвозу дітей до школи», від 21.09.2016 №73 «Про участь школи  у Всеукраїнському профілактичному заході «Урок»,від 12.10.2016 №84 «Про посилення пожежної безпеки в осіннченняьо-зимовий пожежонебезпечний період 2016/2017 н.р.», від 26.12.2016 №101 «Про відзначення Новорічних і Різдвяних свят», від 26.05.2017 №60-од «Про організацію літнього оздоровлення та відпочинку дітей у 2017 році»

У 2016/2017 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання   дитячого травматизму розглядалося на засіданні педагогічної ради (протокол від 22.02.2017 №01 «Стан організації роботи щодо сприяння  здоровому способу життя учнів школи», ради школи (протокол від 31.08.2016 №3), інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка  включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У класних журналах 1-11-х класів згідно методичних рекомендацій відділу з питань освіти, молоді та спорту Заліщицького району  були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах  на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

Упродовж 2016/2017 навчального року нещасних випадків з учнями школи не сталося.

У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Охорона здоровя

 У 2016/2017 нвчальному році проводилися поглиблені профілактичні медичні огляди учнів.

Медичне обслуговування учнів у навчальному закладі здійснюється медичними працівниками Торської лікарської амбулаторії. Учні школи  проходять медичні огляди на базі Заліщицької районної поліклініки.

 За результатами медичних оглядів вносяться відповідні записи до медичних карток учнів та за необхідністю вносяться зміни до листків здоров‘я та наказу про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою.

    Упродовж року було оглянуто 113 учнів, що складає 100%. За результатами поглиблених медичних оглядів встановлено, що серед оглянутих 113 учнів   82(72%) практично здорові; 31учень (28%) - це діти, які перебувають на диспансерному обліку..

Під час проведення поглиблених медичних оглядів учнів у 2016/2017 навчальному році лікарями рекомендовано 16 учнів 3-11класів віднести до спеціальної групи та 14 учнів 1-11 класів – до підготовчої групи на уроках фізичної культури.

У школі здійснюється контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми і персоналом в шкільній їдальні, за якістю продуктів харчування, наявністю супроводжувальних документів на них, якістю приготування страв, організацією питного режиму водою гарантованої якості; проводить штучну С-вітамінізацію третіх страв, які виготовляються в їдальні, згідно з діючими нормативними вимогами, реєструє це в спеціальному журналі.

     Адміністрація та працівники школи забезпечують безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формують гігієнічні вміння та навички здорового способу життя учнів.

     У школи проводиться організаційна та практична робота щодо виконання вимог санітарного законодавства:

-    дотримується нормативна наповнюваність груп та класів;

-    забезпечено освітленість приміщень відповідно до гігієнічних нормативів: природне – падає на робочі місця ліворуч, штучне - забезпечується за допомогою електричних  ламп, які розміщені в 2 ряди паралельно до лінії вікон;

-    відстані від стін та між рядами парт та столів відповідають ДСанПіН 5.5.2.008-01;

-    обов’язковим є дотримання повітряно-теплового режиму;

-    старі дерев’яні вікна у класних кімнатах замінені  на металопластикові, що сприяє підтриманню відповідного температурного режиму ;

-    не допускається перебування у класах  хворих дітей;

-    забезпечується дотримання дітьми та персоналом правил особистої гігієни;

-    вживаються заходи щодо забезпечення дітей гарячим харчуванням, забезпечується виконання норм харчування, щоденно проводиться штучна С-вітамінізація готових страв;

-    проводиться щоденне вологе прибирання приміщень із використанням миючих та дезінфекційних засобів;

-    приміщення та території використовуються тільки за призначенням;

-    організована робота щодо профілактики різних видів захворювань, профілактичних оглядів на педикульоз та гельмінтози.

Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Основними формами медико-педагогічного контролю в школі є:
 - медико-педагогічні спостереження під час уроків з фізичного виховання, динамічної перерви, змагань та інших форм фізичного виховання;
 - диспансерний облік учнів, які за станом здоров'я займаються в підготовчій та спеціальній групах;
 - оцінка санітарно-гігієнічного стану місць проведення уроків та інших форм фізичного виховання;
 - медико-педагогічні консультації з питань фізичного виховання;
 - медичний супровід змагань, туристичних походів тощо;
 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму;
 - санітарно-просвітницька робота.

За результатами медико-педагогічного спостереження у разі необхідності проводиться корекція планування процесу фізичного виховання та дозування фізичних навантажень школярів.

Цивільний захист та охорона праці

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2016/2017 навчальному році в основному виконані. У навчальному  закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2016-2017 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів ―Основи здоров‘я у 1-9-х класах; предмета ― Захист Вітчизни (відповідно до розділів ―Основи цивільного захисту та ― Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту.

 

Охоплення учнів гарячим харчуванням

 На виконання вимог Закону України «Про охорону дитинства» 100% школярів початкової школи забезпечені безкоштовним харчуванням за рахунок коштів, виділених з районного бюджету.

Станом на 01.06.2017р. безкоштовне харчування отримували:

- учні 1-4 класів –36 осіб (100%);

- учні 5-11 класів (діти пільгових категорій) – 3 особи (3%)

У школі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, у наявності графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку знаходиться в робочому стані. Спільними зусиллями дотримуються вимоги Порядку організації харчування дітей, затвердженого МОіН України від 01.06.05 р. №329.

Всього гаряче харчування отримували 113 учнів, що складає 100 % від загальної кількості учнів школи.

З учнями та їхніми батьками постійно ведеться роз'яснювальна робота з питань необхідності гарячого харчування у період перебування дітей у школі, що покращить стан здоров‘я учнів та сприятиме запобіганню захворювань у дітей органів шлунково-кишкового тракту.

В шкільній їдальні працювала комісія громадського контролю за якістю харчування в складі заступника директора з НВР Трачука Б.С.,члена батьківського комітету школи  Волошин О.В., учителя 1 класу Теслюк С.В.,учня 11 класу Верстюка О.О.

З метою покращення умов для організації харчування учнів за залучені позабюджетні кошти  у харчоблоці проведений поточний ремонт.

Робота щодо організації оздоровлення учнів

На виконання Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» (зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 07.02.2014 № 121 «Про забезпечення права дітей на оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, підпорядкованих органам управління освітою», з метою належної підготовки проведення літньої оздоровчої кампанії навчальним закладом упродовж 2017 року проведена робота щодо організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, вжито відповідних заходів щодо створення умов для повноцінного організованого відпочинку та зайнятості дітей,у  школи працювава  пришкільний табір „Світанок”, в якому  було оздоровлено 30 учнів, з них 8 дітей пільгового контингенту (1 –  малозабезпечена дитина, 1 – дитина-інвалід, 6 – обдаровані діти).  Тривалість зміни становила 14 днів.

Робота табору була спрямована на забезпечення змістовного дозвілля дітей та збереження їхнього здоров‘я. Закладом відпочинку проводилася робота щодо створення необхідних умов для безпечного перебування дітей.

У закладі було складено та затверджено план роботи на відпочинковий період. Упродовж роботи табору щоденно проводилася ранкова гімнастика, спортивні заходи Щоденно діти мали можливість вирушати на різноманітні екскурсії та культпоходи.  На сайті навчального закладу розміщувалась інформація про кожен день відпочинку у таборі та фотозвіти про проведені заходи.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага якнайкращом звертається у забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Відповідно до соціального паспорту на кінець року у школі навчалися:

·          дітей, позбавлених батьківського піклування –1

·          дітей з багатодітних родин – 30

·          дітей з малозабезпечених родин – 3

·          дітей, батько яких записаний згідно ст.135– 6

·          дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 3

·          діти батьків  загиблих під час виконанняслужбовихобов’язків– 0

·          дітей-інвалідів – 3

·          діти напівсироти - 5

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями   двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей зпільгових категорій у вересні  та січні, складено акти обстеження.

Усі діти з малозабезпечених родин були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися  питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- організація правової та правоосвітньої роботи;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

- літнє оздоровлення;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

На співпрацю з батьками в школі звертається велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховного процесу

У   2016/2017  навчальному році робота шкільної  бібліотеки  була організована відповідно до нормативно-правових  документів: Конституції України, Закон України « Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України « Про загальну середню освіту»,  Положення « Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

Упродовж навчального року завідуючий бібліотекою Войціх О.Я. постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.

Кількість читачів у бібліотеці становить  113 учнів та 22 учителі.

     Кількість бібліотечного фонду становить: підручників - 2965 примірників; художньої літератури – 7381 примірник.

     В ході акції «Подаруй  книгу шкільної бібліотеці», проведеної до Всеукраїнського дня бібліотек у 2017 році, бібліотеці подаровано 16 книг, а саме :  6 книг – науково-популярних, 6 книг – історичних, 4 книги – художні.

     Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: бесіди з учнями 2-9-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: проведено акцію «Живи, книго!» про збереження підручників та підбито підсумки. Оголошено учнів, що найкраще зберігають підручники; тематичні виставки літератури; огляди періодичних видань;  нових надходжень; бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів; Тиждень дитячої книги; оформлено тематичні полиці: «Україна – єдина країна», «Заглянемо у сиву давнину», «Слава слов»янському слову», «Дивовижна Україна», «Пам’ятаємо. Перемагаємо», «Мова рідна – рідне слово», «Думи мої, думи…», «О мова моя, душа голосна України», «Я – українець, громадянин, патріот», «Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде», «Нихто не забутий, ніщо не забуто», «Книги-ювіляри 2016 року», «Шлях до професії», «Наш товариш - світлофор», «Не нашкодь собі»,   подавалась інформація у куточку  «Готуємось до ЗНО» тощо; поповнення тематичних папок: «Відомі українці», «Свята та традиції українського народу», «Мій біль – Чорнобиль», «Книги – ювіляри».

     Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

 

Результати навчальної діяльності учнів школи

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-8-х, 10 класів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 9 учнів;

- отримав свідоцтво з відзнакою – 1 учень 9 класу.

 

Учні, які нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» за підсумками 2016/2017 навчального року

1.       

Вітовська Оксана

2

2.       

Романишин Вікторія

2

3.       

Гагалюк Софія

2

4.       

Верстюк Аліна

3

5.       

Сохацькій Назарій

3

6.       

Трачук Аліна

3

7.       

Верстюк Христина

4

8.       

Трачук Денис

4

9.       

Турчак Віталій

4

10.   

Сем'яник Аліна

4

11.   

Рибцуник Ірина

4

12.   

Волошин Андрій

5

13.   

Людкевич Надія

5

14.   

Верстюк Маріанна

6

15.   

Пределюк Аліна

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    З метою перевірки якості набуття знань, вмінь, навичок і  компетенцій учнів, повноти виконання навчальних програм щорічно вивчається стан викладання навчальних предметів, перевіряються навички читання учнів 1-4-х класів та проводяться річні контрольні роботи за текстами адміністрації.

Аналіз ДПА

 

     На кінець навчального року у 4 класі проводилося ДПА від якого не

було звільнено жодного учня.

Результати ДПА в 4-х класах у 2016/2017 навчальному році

Українська мова

Клас

Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах

Кількість учнів,

які були відсутні на ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал з предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

за станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий

4

10

-

-

--

1

4

5

9,1

Тинкалюк Г.М.

 

Літературне читання (українське)

Клас

Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах

Кількість учнів,

які були відсутні на ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал з предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

за станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий

4

10

-

-

-

1

2

7

9,9

Тинкалюк Г.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика

Клас

Кількість учнів 4-х класів за списками класних журналах

Кількість учнів,

які були відсутні на ДПА:

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал з предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

за станом здоров’я

з інших поважних причин

початковий

середній

достатній

високий

4

10

-

-

1

1

3

5

8,6

Тинкалюк Г.М.

 

 

Результати  ДПА у 9-х класах у 2016/2017 навчальному році

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за результатами ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

П

С

Д

В

 

Українська мова

15

0

8

53%

5

33%

2

14%

7

Матвій З.С.

Вища

 

 

Математика (алгебра та геометрія)

15

0

11

73%

3

20%

1

7%

6,1

Данилюк М.М.

Вища

 

Біологія

15

0

5

33%

5

33%

5

34%

7,7

Ронталюк І.Я.

Вища   

                   

 

Результати ДПА в 11-А класі у 2016/2017 навчальному році

Кількість учнів

Рівень навчальних досягнень учнів за результатами ДПА

Середній бал по предмету

за підсумками ДПА

ПІБ вчителя

Кваліфікаційна категорія вчителя

П

С

Д

В

 

Українська мова – ЗНО

9

1

4

4

-

6

Матвій З.С.

Вища

 

Географія – ЗНО

6

0

0

6

0

7,3

Ронталюк І.Я.

Вища

 

Біологія – ЗНО

1

1

0

0

0

3

Ронталюк І.Я.

Вища

 

Іноземна мова (німецька)

1

1

0

0

0

3

Волошин О.В.

Вища

Математика - ЗНО

2

0

2

0

0

5

Цепенюк О.В.

Вища

Історія - ЗНО

8

0

5

3

0

6,3

Левчук О.Р.

І

 

Робота з проведення зовнішнього незалежного оцінювання

Упродовж начального року проводилась робота по інформуванню випускників про організаційні засади та особливості проведення ЗНО у 2016 році. Систематично на сайті школи розміщувалась оперативна інформація для майбутніх абітурієнтів та їх батьків. Оформлений куточок з питань організації та проведення ЗНО. З метою детального ознайомлення випускників та їх батьків з особливостями ЗНО були проведені батьківські збори. Проведені тематичні уроки інформатики з метою ознайомлення випускників з інформаційними ресурсами офіційного сайту ІФРЦОЯО.      

Обов’язків у державну підсумкову атестацію у формі ЗНО здали  9 випускників.

Наступність

у навчанні

 

 

 

На проблеми наступності у навчанні  також була звернута увага:

- проведені спільні засідання ШМО вчителів початкової школи та ШМО вчителів суспільно-гуманітарного та природничо-математичного напряму;

- наради при директорі.

Робота в цьому напрямку була проведена на достатньому рівні, що дало можливість успішно адаптуватись учням 1-го та 5-го класів.

Аналіз стану викладання навчальних предметів

 

У 2016/2017 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

Контроль за якістю викладання предметів здійснювався декількома шляхами:

1. Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів школи, згідно річного плану роботи школи. Адміністрацією вивчалася система роботи вчителів, які проходили атестацію у 2016/2017 навчальному році

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчався рівень знань і умінь учнів на уроках з предметів: українська мова (5-8-мі класи), фізична культура (8-9 класи), «Захист Вітчизни».

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей колективу у вересні-листопаді 2016 року вивчались колективи   4, 5, 7 класів.  За результатами проведено малі педагогічні ради.

Упродовж навчального року адміністрацією школи вивчався стан викладання предметів:

-      початкова школа: українська мова, фізична культура;

-      школа ІІ-ІІІ ступенів: біологія, образотворче мистецтво, історія України, інформатика.

Адміністрацією школи були відвідані уроки та позакласні заходи, перевірена наявність дидактичного матеріалу, проведені зрізи знань, перевірено навчальну документацію. За результатами перевірки були зроблені висновки, надані рекомендації вчителям-предметникам щодо удосконалення своєї педагогічної діяльності.

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.

Інформатиза-ція НВП

Відповідно до Закону України «Про Національну програму інформатизації», Указів Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про першочергові завдання щодо впровадження новітніх інформаційних технологій», «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти», Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2016/2017 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

·      впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних  технологій у навчально-виховний процес;

·      формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

·      удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

·      оптимізація освітнього менеджмента на основі використання сучасних інформаційних технології в управлінській діяльності;

·      використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

У своїй діяльності комп’ютер використовують директор, секретар, заступники директора, бібліотекар, педагог-організатор. Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами. Відпрацьована технологія автоматизованої передачі даних для розрахунку заробітної плати до централізованої бухгалтерії. Ведеться база даних у програмному комплексі ІСУО.

Що стосується безпосередньо навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні задовольняє потреби НВП. В школі функціонує  комп’ютерний клас, мультимедійне обладнання. Приміщення школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет.

У 2016/2017 навчальному році розширена матеріально-технічна база школи: придбано мультпроектор, проведено капітальний ремонт кабінету інформатики.

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес в цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації, медіатеку школи. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді. При вивченні окремих тем учні отримували домашні завдання, при виконанні яких використовувався комп’ютер. Активно використовувались комп’ютерні технології при проведенні предметних тижнів, конференцій, конкурсів. Більшість позакласних заходів проводилися із використанням комп’ютерних презентацій.

 

Матеріально-технічне забезпечення НВП

 

 

 

 

 

 

 

Протягом останніх років звертається  багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2017/2018 навчального року за рахунок батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень,  харчоблоку, спортивної зали, коридорів  тощо. 

Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів.

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

Питання, що були розв’язані

 

 

 

 

 

 

 

 

Питання, що залишились до подальшого розв’язання

 

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

-    навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

-    діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

-    у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

-    школа підтримує свій позитивний імідж;

-    створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

-    значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

-    методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

-    створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

-    підвищення якості освітніх послуг;

-    підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

-    активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

-    покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Завдання на 2017/2018 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальною проблема «Впровадження диференціації як одного із принципів реалізації особистісно зорієнтованого навчально-виховного процесу».

Пріоритетними напрямками розвитку освіти школи  на 2017/2018 навчальний рік є:

-          забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави;

-          забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

-          реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

-          впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

-          дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

-          посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

-          сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

-          підвищення  рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

-          створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

-          активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

-          формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного села;

-          посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про завдання Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;

-          розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

-          соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

-          сприяння життєвому  і професійному самовизначенню учнів через впровадження різних форм  організації профорієнтаційної роботи ;

-          стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

-          посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

-          оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

-          забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

-          психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

-          оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

-          психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

-          зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

 

 

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

( статті 12-18 Закону  України  «Про загальну середню освіту»)

2.1. Організаційна робота виконання нормативних актів та завдань

 

п/п

 

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальні

Примітка

1.

Провести:

 

 

 

– підсумки літнього оздоровлення учнів школи;

Серпень

ЗДВР

 

– набір учнів до 1-го та 10-го класів;

Серпень

Адміністрація

 

– інструктивну нараду щодо ведення шкільної документації, організованого початку навчального року.

Серпень

Адміністрація

 

 2.

Скласти і перевірити:

   

 

 

– списки учнів усіх класів школи;

Серпень

Адміністрація

Кл. керівники

 

3.

Скласти єдиний режим навчально-виховної роботи закладу.

Вересень

ЗДНВР, ЗДВР

 

4.

Укомплектувати гуртки.

Вересень

ЗДВР

 

5.

Сформувати склад ради з профілактики правопорушень.

До 10.09.

ЗДВР

 

 

6.

Скласти план організаційно-практичних дій щодо реалізації районної Програми національного виховання учнівської молоді на 2015-2020 рр.

Серпень

Адміністрація

 

 

7.

 

Скласти план спільних дія з реалізації тристоронньої угоди педколективу, учнівського самоврядування, батьківської громадськості.

Серпень

Адміністрація

 

 

8.

Перевірити:

– календарні плани;

До 15.09.

ЗДНВР, Директор

 

– плани виховної роботи класних керівників на І семестр;

До 15.09.

ЗДВР

Директор

 

– плани гуртків;

До 15.09. _

ЗДВР

 

– графіки чергування по школі учнів та вчителів.

До 01.09. __

ЗДНВР, ЗДВР

 

 

9.

 

Перевірити дотримання єдиних вимог щодо створення куточків державної символіки.

Вересень

Адміністрація

 

10.

Надати консультативну допомогу учнівському самоврядуванню,  дитячим громадським організаціям  щодо організації та планування роботи.

Вересень

ЗДВР

Педагоги-організатори

 

11.

Скоординувати роботу школи з культосвітніми закладами, які розташовані на території сільської ради.

Вересень

ЗДВР

 

 

12.

Провести роботу з учнями, батьками з метою організації гарячого харчування (відповідно до розподілу посадових обов’язків адміністрації закладу);

Вересень

Адміністрація

 

– організувати гаряче харчування дітей пільгової категорії (відповідно до розподілу посадових обов’язків адміністрації закладу).

Вересень

Адміністрація

 

13.

Провести облік малозабезпечених, неповних, багатодітних сімей, учнів-сиріт, напівсиріт, дітей, що залишились без батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, що потерпіли від аварій на ЧАЕС, учнів девіантної поведінки, неблагополучних сімей.

До 10.09.

ЗДВР

 

14.

Провести діагностування рівня вихованості школярів.

Жовтень, Травень

ЗДВР

 

15.

Перевірити працевлаштування випускників (відповідно до розподілу посадових обов’язків адміністрації закладу).

Вересень

Адміністрація

 

16

Провести інструктажі з техніки безпеки з учнями під час проведення позакласних та позашкільних закладів.

Вересень

Кл. керівники,

Керівники гуртків

 

17.

Скласти плани осінніх, зимових і весняних канікул.

Жовтень

Грудень

Березень

ЗДВР

 

18.

Організація проведення урочистостей з нагоди початку навчального року та випуску учнів зі школи.

Вересень

Травень

ЗДВР

 

19.

Подавати  статистичні звіти (відповідно до розподілу посадових обов’язків адміністрації закладу).

Протягом року

Адміністрація

 

20.

Забезпечити виконання заходів відділу освіти  діючих Програм (відповідно наказів відділу освіти).

Протягом року

Адміністрація

 

21.

Проаналізувати виконання розділів річного плану роботи.

Травень

Адміністрація

 

 

2.2 Організація  навчального  року

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Укомплектування закладу педагогічними  кадрами  згідно  із  затвердженим  штатно-посадовим  розписом

Серпень

Адміністрація

 

2

Оформлення шкільної документації по обліку і руху учнів шкільного віку у відповідності  з листом МО України «Про впровадження обліку дітей та підлітків від 5 до 18 років.»

Оформлення  особових  справ  учнів 1-го, 5-го, 10-го класів

Серпень IV

Вересень І

Класні керівники

 

3

Підготовка кабінетів хімії, біології, фізики, інформатики, трудового навчання з дотриманням ТБ

Серпень

зав. кабінетами

 

4

Проведення  інструктажів  з  колективом

Серпень IV

Січень І

Директор

 

5.

Виявлення  хворих  дітей  та  організація  їх  навчання  згідно  з  індивідуальними планами

Серпень-вересень

Заступник з НВР

 

6.

Комплектування  класів  учнями

Вересень І

Адміністрація

 

7.

Затвердження  у  відділі з питань  освіти,молоді і спорту  навчального  плану  школи

До 5.09

До 01.05

Адміністрація

 

8.

Облік  дітей  шкільного  віку  в  мікрорайоні,  де  знаходиться  заклад,  та  залучення  кожного  з  них  до  навчання

Вересень І

заступник

з НВР

 

9..

Забезпечення  придбання  і  видачі   учням   підручників

Вересень І

Бібліотекар

 

 

 

10.

Складання відомостей про учніввипускників школи і подальше їх навчання у закладах освіти різного рівня акредитації

Серпень

Вересень

заступник

 

11.

Встановити режим харчування та обслуговування  учнів у шкільній їдальні. Організувати  пільгове  харчування учнів

Вересень І

заступник

з ВР

 

12.

Складання і затвердження плану роботи МР школи   та  МО класних керівників, вчителів початкових класів , вчителів природничо – математичного та суспільно-гуманітарного циклів

 

до 15.09.

Заступник з НВР

 

13.

Ознайомлення колективу закладу з правилами внутрішнього розпорядку на навчальний  рік.

Вересень ІІ

Адміністрація

 

14.

Складання  розкладу  роботи позакласних  та  спортивних  гуртків  та  секцій

Вересень ІІ -ІІІ

Заступники

 

15.

Розподіл громадських доручень серед педпрацівників спільно з профкомом.

 

Вересень

Адміністрація

Голова ПК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.Учасники навчально-виховного процесу

(статті 19-29 Закону  України  «Про загальну середню освіту»)

3.1 Робота з батьками  учнів

 

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальні

Примітка

1

Засідання  батьківського  комітету  «Підсумки 2016-2017н.р. та завдання  на  2017-2018н.р»

Вересень

Директор, голова БК

 

2

Організація  безкоштовного  харчування для  дітей- сиріт,  напівсиріт та  дітей з  багатодітних  сімей та інших пільгових категорій.

Вересень

ЗДВР

 

3

 

Загальношкільні  та  класні  батьківські  збори

Жовтень

Адміністрація,

кл. керівники

 

 

4

Рейд  представників школи з метою виявлення проблем та надання допомоги дітям з асоціальних сімей

Вересень

ЗДВР

 

5

Адаптація учнів 1,5 класів

Жовтень

Грудень

ЗДНВР

 

6

Засідання  ради  школи

Протягом року

Голова БК

 

7

Рейд-обстеження матеріально-побутових умов учнів,  що  не  встигають  в  навчанні,  за місцем проживання.

Листопад

кл. керівники

 

8

Батьківські збори  в  класах

Вересень -Листопад

кл. керівники

 

9

Організувати матеріальну допомогу для дитини, позбавленої батьківської опіки,  та  дітей  з багатодітних  сімей.

Листопад

Адміністрація, батьківський  комітет

 

10

Анкетування батьків учнів  старшої  ланки   «Наскільки ми обізнані з проблемами своїх дітей»

Грудень

ЗДНВР

 

11

Засідання  батьківського  комітету  «Підсумки роботи в першому семестрі.»

Січень

Директор

 

12

Батьківські збори в класах.

Лютий

кл. керівники

 

13

 

Консультпункт з батьками, діти яких схильні до правопорушень.

Лютий

ЗДВР

 

14

Зустріч з батьками майбутні х першокласників.

Березень

Кл. кер. 4-го кл.,

 

15

Загальношкільні та класні батьківські збори.

Квітень

Адміністрація,

кл. керівники

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.  Алгоритм проведення атестації, курсової  підготовки.

 

п/п

Зміст роботи

 

Терміни виконання

 

Відповідальні

 

Примітка

1.

Аналіз виконання наказу про курсову  підготовку в 2017році.

Серпень  ІV

ЗДНВР

 

 

2.

Засідання атестаційної  комісії щодо затвердження плану роботи. Ознайомлення  з  положенням  про  атестацію.

Жовтень II

Голова атест. комісії

 

3.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Листопад I-IV

Адміністрація

 

4.

Участь у  конкурсі «Вчитель року», «Класний керівник року»

Грудень II

Адміністрація

 

5.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Грудень I-II

Адміністрація

 

6.

Засідання атестаційної комісії «Про хід підготовки матеріалів до атестації»

Грудень III

Голова атест. комісії

 

7.

Складання атестаційних характеристик учителів, які атестуються.

Січень IV

Адміністрація

 

8.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються.

Січень III-IV

Адміністрація , члени атестаційної комісії

 

9.

Панорама  відкритих  уроків  вчителів,  що  атестуються   (за  окремим  графіком)

Березень I-II

Адміністрація , члени атестаційної комісії

 

10.

Творчий  звіт  вчителів,  що  атестуються

Березень III

Голова атест. комісії

 

11.

Засідання атестаційної комісії.

Березень IV

Голова атест. комісії

 

12.

Комплектація кадрів

Квітень I-III

Адміністрація

 

13.

Аналіз курсової підготовки за 2017-2018 н..р.

Травень IV

ЗДНВР.

 

 

3.3  Охорона  та  зміцнення  здоров’я  учасників  навчально-виховного процессу

 

Зміст роботи

 

Терміни виконання

 

Відповідальні

 

Примітка

1

Провести  наради  з  питань  контролю  за  дотриманням  норм ТБ,  проведення  інструктажу  для  учнів  і  працівників,  підготовка санітарного паспорту школи, актів дозволів на функціонування  кабінетів з особливими  умовами.

Протягом  року

Адміністрація

 

2

Проводити  санітарний  день з метою забезпечення  санітарно – гігієнічного  режиму.

ІІ, IV п’ятниця щомісячно

Завгосп,

кл. керівники

 

3

Контроль  роботи  працівників  їдальні  з  питань  харчування  учнів.

Раз  на  семестр

Адміністрація,

ПК

 

4

Оздоровити  дітей  у  пришкільному  таборі  та  у  таборах  відпочинку.

Червень

ЗДВР

 

5

Провести  технічне  обслуговування  вогнегасників.

Серпень-вересень

Завгосп

 

6

Організувати  чергування  в  класах  та  по школі.

Систематич

но

Заступники,

кл. керівники

 

7

Забезпечити  своєчасне  прибирання  шкільних  приміщень.

Вересень

Завгосп

 

8

Контроль  за  веденням  у  класних   журналах  обліку  роботи  з  учнями  з  дотримання техніки  безпеки  та  запобігання  нещасним  випадкам.

Постійно

 

ЗДНВР

 

9

Розробка  та  затвердження  інструкцій  з  ТБ  в  навчальних  кабінетах, майстерні,  спортивному  залі,  інструкцій  для  працівників  кожного  підрозділу  щодо  всіх  видів  праці.

Серпень

Адміністрація,

ПК

 

10

Підготовка  журналів  реєстрації  інструктажів.

Серпень

Вчителі – предметними,

директор

 

11

Ознайомлення  колективу  школи  з  планом  евакуації.

Вересень

Завгосп

 

12

Проведення перевірки  світлового,  теплового  та  повітряного режимів.

Вересень

Грудень

Березень

Завгосп

 

13

Проведення  профілактичного огляду  спортивного,  технічного, електричного  та  протипожежного  обладнання.

Серпень

Грудень

Квітень

Завгосп

 

14

Бесіди  з ТБ під  час  навчально-виробничої  практики.

Червень

ЗДВР, педагог –організатор, кл.керівники

 

15

Бесіди  про  безпечну  поведінку на канікулах

Жовтень

Грудень

Березень

Травень

педагог –організатор,

кл. керівники

 

16

Профілактичні, проти епідеміологічні  лекції  та  бесіди

Січень

кл. керівники

 

17

Організація  перегляду  фільмів  з  питань  цивільного  захисту   учнями 1-11 – х  класів

Листопад

Березень

ЗДНВР

 

18

Видання  наказу  «Про  підготовку  та  проведення  загальношкільного  Дня  цивільного захисту»

Квітень

Травень

ЗДНВР

 

19

Проведення   загальношкільного  Дня  цивільного захисту

Травень

ЗДНВР

 

ІV. Норми і положення державного стандарту загальної середньої освіти

(статті 31-34 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Здобуття учнями школи повної базової освіти

 

п/п

Зміст роботи

 

Терміни виконання

 

Відповідальні

 

Примітка

1

Інформування  учнів  11 класу   щодо  ЗНО

Листопад

Грудень

ЗДНВР,кл. керівник  11 кл.

 

2

Оформлення  шкільного куточка  з  рекомендаціями  щодо  підготовки  до  ЗНО

Грудень

ЗДНВР,кл. керівник  11 кл.

 

3

Збір  та  подання  необхідних  даних  для  отримання документів  про  освіту

Грудень

Кл. керівники 9, 11 кл.

 

4

 Збір  даних  щодо  учнів,   які  складають  ДПА  за  вибором

Березень

Кл. керівники 11

 

5

Подання  заявки  на  отримання  бланків  грамот  «За  особливі   успіхи   у  вивчені  окремих  предметів»  та медалей

Квітень

ЗДНВР

 

6

Оформлення  шкільних куточків  з  рекомендаціями  щодо  підготовки  до  ДПА

Квітень

ЗДНВР

кл. керівники

 

7

Укомплектування    предметних  папок   з  матеріалами  ДПА

Квітень

вч.-предметники

 

8

Складання  графіків  проведення  підсумкових  контрольних   робіт

Листопад

Квітень

вчителі – предметники

 

9

Складання  графіків  проведення консультацій до ДПА та  ДПА

Квітень

ЗДНВР

 

10

Діагностування  учнів  щодо  вибору  предметів  варіативної  складової

Травень

Адміністрація

 

11

Складання  навчального  плану  закладу

Травень

Адміністрація

 

12

Проведення  опитування  учнів  9  кл.   школи  щодо  обрання  профілю  навчання  у  наступному  н.р.

Травень

Кл. керівник 9 кл.

 

13

Забезпечення  участі  школярів  9,11  у  проведенні  днів  відкритих  дверей  вищих  навчальних  закладів

Протягом  року

Кл. керівник

Адміністрація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V . Організація контролю та керівництва освітнім закладом

(стаття 35-40 Закону України «Про загальну середню освіту»).

5.1 Алгоритм класно-узагальнюючого,  фронтального контролю  та  стану  навчання

     Предметів

 

п/п

Зміст роботи

Терміни виконання

Відповідальні

 

Примітка

1

Контроль за станом ведення класних журналів на початковому етапі.

Вересень II

ЗДНВР

 

2

Контроль за роботою факультативів та індивідуальних занять.

Вересень III

ЗДНВР

 

3

Класно-урочний контроль  1, 5 класу.

Жовтень II, Грудень

Адміністрація

 

4

Контроль  за  проведенням  гурткової  роботи

Жовтень Березень

ЗДВР

 

5

Контроль  за  здійсненням  самоосвіти  вчителів

Протягом року

Адміністрація

 

6

Контроль ведення класних журналів

Листопад  ІІІ

Адміністрація

 

7

Відвідування уроків, позакласних заходів, годин спілкування у вчителів, які атестуються.

Листопад – Березень

Адміністрація, члени  атест.  комісії

 

8

Перевірка техніки читання в 1-4 класах.

Грудень

Травень

ЗДНВР

 

9

Контроль ведення класних журналів з питань виконання навчальних планів та програм (об’єктивність  оцінок,  відповідність  поточних,  контрольних  та  семестрових  оцінок).

Грудень ІV

Адміністрація

 

10

Контроль за  проведенням  спортивних  секцій

Січень  ІV

ЗДВР

 

11

Контроль  за  викладанням предметів, що вивчаються

Протягом н.р.

Адміністрація

 

12

Контроль ведення класних журналів.

Березень ІІІ

Адміністрація

 

13

Контроль виконання навчальних планів та програм.

Квітень ІV

Адміністрація

 

14

Контроль  за  повторенням  вивченого матеріалу

Травень І-ІІ

Адміністрація

 

15

Контроль ведення класних журналів з питань виконання навчальних планів та програм (об’єктивність  оцінок,  відповідність  поточних,  контрольних  та  семестрових  оцінок).

Травень  ІІІ

ЗДНВР

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Алгоритм запобіжного, оглядового, поточного та персонального контролю.

 

п/п

Зміст роботи

Терміни

Відповідальний

Приміка

1

Сприяти  роботі комісії з підготовки школи до нового навчального року.

Серпень

Адміністрація

 

2

Робота  класних  керівників  з  особовими  справами (наявності  медичних  карток, формування  спеціальних  фізкультурних  груп  з  фізичного  виховання)

Вересень І

Класні керівники,

 

3

Перевірка стану календарного планування та  погодження   календарних планів.

Вересень І

Адміністрація

 

4

Тестування та діагностування рівня інтелектуального розвитку та адаптації учнів 5-го  класу школи.

Вересень

ЗДНВР

 

5

Відвідування  уроків  щойно призначених  вчителів

Протягом року

Заступники директора

 

6

Перевірка підготовки вчителів до уроків (поурочні плани).

Жовтень I

Лютий І

Адміністрація

 

7

Класно-узагальнюючий контроль у 5 класі

Адаптація учнів 1 класу

Грудень

ЗДНВР, вч.  предметники

 

8

Перевірка стану збереження підручників.

Жовтень

Травень

Бібліотекар

 

9

Контроль  за  відвідуванням, присутністю  учнів  на  перших  і  останніх  уроках.

Жовтень IV

Адміністрація

 

10

Контроль ведення щоденників учнів  2-11 класів і якості перевірки їх вчителями (зв’язок  з  батьками,  відмітки  про  спізнення  та  пропуски  уроків).

Листопад, квітень

ЗДНВР

 

 

11.

Вивчення стану ведення робочих зошитів

Грудень

Квітень

Адміністрація

 

12.

Контроль дотримання вимог щодо виконання практичного мінімуму лабораторних і практичних робіт з фізики, хімії, біології.

Квітень

Адміністрація

 

13.

Контроль за  веденням  класних  журналів

Жовтень

Січень

Березень

Червень

Адміністрація

 

14.

 

Збір  та  аналіз статистичних  даних  за  І  семестр. Моніторинг навчальних  досягнень  учнів  та  порівняння  з  попередніми  даними

Грудень IV

ЗДНВР

кл. керівники

 

15

Перевірка стану календарного планування та погодження  календарних планів.

Січень II-III

Адміністрація

 

16

Відвідування уроків вчителів, що атестуються

Протягом року,  березень I-III

Адміністрація, атестат. комісія

 

17

Контроль за виконанням планів та програм

Квітень I

Заступники

 

18.

Аналіз організації повторення навчального матеріалу та проведення консультацій

Квітень II

ЗДНВР

 

19

Контрольні роботи в 5-11-х класах

Згідно графіка

ЗДНВР

 

20.

Перевірка оформлення завдань до державної підсумкової атестації.

Травень I

ЗДНВР

.

 

21.

Контроль  за  проведенням  навчальних  екскурсій

Травень IV

ЗДНВР

 

22.

Діагностування  готовності  переходу  в  середню  ланку  учнів  4-го класу

Травень I- I V

ЗДНВР

 

23.

Перевірка оформлення особових справ учнів школи.

Червень II

ЗДНВР

 

 

 

VІ. Науково-методичне забезпечення

(ст. 41-42 Закону України «Про загальну середню освіту»).

Робота з педкадрами. Методична робота.

 

п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

Примітка

1.

Методичну роботу  в школі спрямувати на розв`язання педколективом науково- методичної проблеми «Впровадження диференціації  як одного із принципів реалізації особистісно зорієнтованого навчально - виховного процесу».

Протягом року

ЗДНВР

 

2.

В методичному кабінеті постійно поповнювати матеріали класному керівнику, вчителю-предметнику, молодому вчителю.

Протягом року

ЗДНВР

 

 

3.

Планування  роботи  по  організації  реалізації  районних  програм.

Вересень

Керівники МО

 

4.

Планування та організація засідання  методичної ради.

10.09

Голова МР

 

5.

Індивідуальні  співбесіди  з  молодими  спеціалістами  з поточних  питаннях  їхньої  роботи

Вересень

ЗДНВР

 

6.

Організація  роботи  наставників  з  молодими  вчителями

Вересень

.ЗДНВР

 

7.

Організація  роботи  шкільних МО:                                                            

МО вчителів  початкових  класів

МО  класних  керівників

МО вчителів природничо –математичного циклу

МО вчителів суспільно –гуманітарних предметів

До 15.09

Голова МР

 

8.

Планування предметних тижнів, місячників.

Вересень

ЗДНВР

 

9.

Консиліум  з  питання  адаптації  першокласників та  п’ятикласників

Листопад-грудень

ЗДНВР

 

10.

Круглий стіл  « Впровадження нового Держстандарту»

І семестр

ЗДНВР

 

11.

Проведення  шкільних  предметних  олімпіад.

Жовтень-

листопад

Вч. –предметн., адміністрація

 

12.

Організація  роботи  з підготовки   конкурсу «Учитель  року» – 2017».

Листопад

Адміністрація

 

13.

Організація роботи з підготовки конкурсу «Класний керівник року»

Грудень

Адміністрація

 

14.

Проведення засідань педагогічної ради.

Протягом року

Адміністрація

 

 

15.

Засідання  МР школи.

Протягом року

ЗДНВР

 

16.

Фестиваль  педмайстерності  вчителів,  що  атестуються.

Січень

Голова МР

 

17.

Вибір  предметів  державної підсумкової  атестації  в 9,11 класах.

Квітень

Кл. керівники

ЗДНВР

 

18.

Круглий  стіл. Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного плану  роботи  та  планування методичної  роботи  на  2018-2019 н.р.

Травень

Адміністрація

 

 

 

 

VІІ. Реалізація Програми національного виховання учнівської молоді

7.1. Формування ціннісного ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Виховна година «Дні козацької слави»(до Дня українського козацтва)

16.10.2017р.

Класні керівники

 

2.

Відкрита виховна година «Ми з України – козацького роду»

жовтень

Класний керівник 6 кл.

 

3.

Загальношкільний виховний захід «По Вкраїні з краю в край ходить Святий Миколай»

20.12.2017р.

Класний керівник

4 кл.

 

4.

Конкурс-огляд колядок, щедрівок, віншувань серед учнів 1-11 класів

19.01.2018р.

Педагог-організатор,

класні керівники

 

5.

Відкрита виховна година «Дзвони пам’яті: бій під Крутами»

29.01.2018р.

Класний керівник

9 класу

 

6.

Свято Стрітення

15.02.2018р.

Керівник літ.

гуртка

 

7.

Відкрита виховна година «О слово рідне, хто без тебе я?»

20.02.2018р.

Класний керівник 5 кл.

 

8.

Шевченківський тиждень «В сім’ї вольній, новій…»

05.03.-  09.03.2018р

Вчителі-філологи,

Керівник дитячої громадської

Організації «Сокіл»

 

9.

Акція «Вшануймо пам’ять загиблих воїнів»

квітень

Класні керівники7-11 класів

 

 

7.2. Ціннісне ставлення до суспільства і держави

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Виховна година «У пам’яті народній – вічно живі» (до Міжнародного дня пам’яті жертв фашизму в Другій світовій війні)

11.09.2017р.

Класні керівники

 

2.

Виховні години, присвячені Міжнародному дню миру

18.09.2017р.

Класні керівники

 

3.

Виставка-конкурс осінніх квітів «Ми за мир!»

19.09.2017р.

Класні керівники

 

4.

День партизанської слави. Проведення тематичних інформаційних хвилинок

22.09.2017р.

Класні керівники, вчитель історії

 

5.

Акція «Переступи поріг з добром» (до Міжнародного дня людей похилого віку)

29.09.2017р.

педагог-організатор

 

6.

Святкова лінійка до Дня захисника Вітчизни

13.10.2017р.

Педагог-організатор,

Вчитель історії

 

7.

День ООН. Проведення тематичних інформаційних хвилинок

22.10.2017р.

Класні керівники, вчитель історії

 

8.

Листопадовий чин «А ми тую стрілецькую славу збережемо»

01.11.2017р.

Бібліотекар,

вчитель історії

 

9.

Тематична лінійка для учнів 5-11 класів «Голгофа голодної смерті»

28.11.2017р.

Вчитель історії, педагог-організатор

 

10.

Виховна година «За свободу, за державу!» (до Дня Збройних Сил України)

05.12.2017р.

Класні керівники

 

11.

День Соборності України (тематичні уроки, виховні години, бесіди на тему: «Сила великої Злуки»

23.01.2018р.

Класні керівники

 

12.

Тематична лінійка «Пам’яті Героїв Небесної Сотні»

20.02.2018р.

Вчитель історії, педагог-організатор

 

13.

Урочиста лінійка до Дня Перемоги

08.05.2018р.

Педагог-організатор,

голова учкому

 

14.

Відзначення Дня Конституції України

28.06.2018р.

ЗДВР

 

15.

Відзначення Дня Незалежності України

24.08.2018р.

ЗДВР

 

 

7.3. Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Загальношкільний виховний захід «Андріївські вечорниці»

грудень

Класний керівник

9 класу

 

2.

Вітальна програма до Восьмого березня

07.03.2018р.

Педагог-організатор

 

3.

Відкритий виховний захід «Ми жінку-матір славимо в віках!» (до Дня матері)

травень

Класний керівник

3 класу

 

4.

Свято «Прощавай, початкова школо!»

травень

Класний керівник

4 класу,

педагог-організатор

 

5.

Свято Останнього дзвоника «Дзвони ж нам, дзвонику, востаннє!»

травень

ЗДВР, педагог-організатор

 

6.

Випускний шкільний бал

травень

ЗДВР, педагог-організатор

 

 

7.4. Ціннісне ставлення особистості до себе

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Спортивне свято «Ми всі – дружна спортивна сім’я»

08.09.2017р.

Вчитель фізкультури,

класні керівники

 

 

2.

Бесіди з безпеки руху дітей «Мова вулиці»

вересень

Класні керівники

 

 

3.

Уроки гарної поведінки «Ніколи не забувай, що ти живеш серед людей»

жовтень

Класні керівники

 

 

4.

Тиждень безпеки дорожнього руху

14.11.-20.11

2017р.

Класні керівники

 

 

5.

Загальношкільний виховний захід «Межа, за якою морок» (ДО Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом)

01.12.2018р.

Класний керівник

8 класу

 

 

6.

Конкурс малюнків «Податки очима дітей»

13.03.- 17.03. 2018р.

Класні керівники, вчитель образотворчого мистецтва

 

 

7.

Тиждень безпеки руху дітей «Мова вулиці»

березень

Вчитель БЖД

 

8.

Загальношкільний виховний захід «Крокуємо здоровими у світле майбуття» (до Дня здоров’я)

06.04.2018р.

Вчитель біології, вчитель фізичної культури, педагог-організатор

 

9.

Участь в акції «Життя без куріння» (до Міжнародного дня боротьби з тютюнопалінням)

31.05.2018р.

Педагог-організатор

 

 

8.5. Ціннісне ставлення особистості до природи

 

п/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

«Екологічна стежка» (до Дня туризму)

27.09.2017р.

Вчитель біології

 

2.

Свято овочів «Овочева країна»

06.10.2017р.

Класні керівники,

педагог-організатор

 

3.

Акція «Не рубай ялинку»

грудень-січень

Вчитель біології,,класні керівники

 

4.

Участь в акції «Пташина їдальня»

січень-лютий

Вчитель біології, класні керівники

 

5.

Участь в акції первоцвітів

Березень

Вчитель біології

 

6.

Відкрита виховна година «Бережімо птахів»

03.04.2018р.

Класний керівник

7 класу

 

7.

Тиждень екологічного виховання

24.04.-28.04.

2018р.

Вчитель біології, вчитель географії, педагог-організатор

 

8.

Участь в акції «Ліхтарики надії»

26.04.2018р.

Класні керівники

 

9.

Участь в акції «Посади своє дерево»

листопад,

квітень

Класні керівники,

 

вчитель біології

 

 

7.6.Ціннісне ставлення особистості до праці

 

п/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Участь у «Ярмарку  професій»

жовтень

Класний керівник

11 класу

 

2.

Акція «Шкільне подвір’я»

Вересень-жовтень

Класні керівники

 

3.

Генеральне прибирання класів

Грудень

Класні керівники

5-11 класів

 

4.

Участь у «Ярмарку професій»

Березень-квітень

Класні керівники,психолог

 

5.

Акція «Шкільне подвір’я»

Щомісяця

Класні керівники,

вчителі труд. навч.

 

6.

Прибирання могил, пам’ятників та прилеглої території

Квітень

Класні керівники

7-11 класів

 

7.

Тренінг «Твій вибір професії –  життєвий успіх »

19.05.2018р.

ЗДВР

 

8.

Тиждень класного керівника

Квітень

ЗДВР

 

 

 

 

7.7. Ціннісне ставлення особистості до мистецтва

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Виставка-конкурс композицій осінніх квітів

20.09.2017р.

Класні керівники

 

2.

Вітальний концерт «Учитель для людства – як сонце для всесвіту»(до Всесвітнього дня вчителів)

05.10.2017р.

Педагог-організатор, учнівський комітет

 

3.

Літературна вітальня «Жива криничка поезії» (до 80-річчя від дня народження Миколи Сингаївського)

11.11.2017р.

Вчителі-філологи, бібліотекар

 

4.

Виставка творчих учнівських робіт (образотворче мистецтво)

Грудень

Вчитель образотворчого

мистецтва

 

5.

Новорічно-розважальна програма «Здрастуй, здрастуй, Новий рік!»

Грудень

Педагог-організатор,

класні керівники

 

6.

Вечір відпочинку «Через віки – з любов’ю» (до Дня закоханих)

14.02.2018р.

Класний

керівник 10 класу

 

7.

Літературні читання «Корифеї українського театру» (до Дня театру)

27.03.2018р.

Бібліотекар,

вчителі-філологи

 

8.

Вечір сміху «День брехунця»

01.04.2018р.

Педагог-організатор, учком

 

9.

Виставка учнівських творчих робіт «Воскресни, писанко!»

квітень

Вчитель образотворчого мистецтва, педагог-організатор

 

10.

Екскурсія в Заліщицький краєзнавчий музей

Протягом року

ЗДВР

 

 

 

VІІІ. Правова освіта та превентивне виховання

 

№ з/п

Зміст

Дата проведення

Відповідальний

Примітка

1.

Поповнити картотеку з урахуванням вибулих і прибулих правопорушників. Закріпити за учнями, які перебувають на обліку, громадських вихователів

до 15.09.2017р.

ЗДВР

 

2.

Вивчити міжособистісні стосунки серед учнів класу з метою корекції негативної поведінки

Вересень

Класні керівники

 

3.

Ознайомитися з житлово-побутовими умовами учнів, які перебувають на обліку

до 15.09.2017р.

Класні керівники

 

4.

Виставка книг «Твої права і обов’язки»

Листопад

Бібліотекар

 

5.

Тиждень антиалкогольної  та антитютюнової пропаганди

17.10.-22.10. 2017р.

Педагог-організатор, вчитель БЖД

 

6.

Тиждень правознавства

21.11.- 26.11.

2017р.

Вчитель правознавства

 

7.

Правовий брейн-ринг «Я і мої права»

09.12.2017р.

Вчитель правознавства

 

8.

Операція «Турбота (допомога дітям-сиротам, напівсиротам»

грудень

ЗДВР, педагог-організатор

 

9.

Тиждень правового та превентивного виховання

січень

Класні керівники

 

10.

Засідання ради профілактики правопорушень

ІУ тиждень

ЗДВР

 

11.

Індивідуальні бесіди з учнями, схильними до правопорушень

Протягом року

Класні керівники

 

12.

Здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи

Протягом року

Класні керівники,

ЗДВР

 

 

13.

Анкетування та тестування учнів, схильних до девіантної поведінки

І раз в семестр

Класні керівники

 

14.

Участь в акції «Податки очима дітей»

Протягом року

Вчитель економіки, вчитель права

 

 

 

ІХ. Фінансово-господарча діяльність, матеріально-технічна база

(ст. 43-45 Закону України «Про загальну середню освіту»)

 

№ п\п

Зміст роботи

Термін

виконання

Відповідальний

Примітка

1

Закінчення  підготовки  школи  до  навчального  року.

До 15 серпня

Адміністрація школи

 

2.

Ревізія засобів пожежогасіння.

До 15 серпня

Завгосп

 

3.

Організація  харчування.

До 1 вересня

Директор, ЗДВР

 

4.

Ввідний  та  первинний  інструктаж  з  техніки  безпеки  на  початок  навчання.

Вересень

Заступники, кл.керівники, вчителі-предметники

 

5.

Контроль роботи  харчоблоку,  техперсоналу.

Вересень

Листопад

березень

Директор, завгосп

 

6.

Призначення  відповідальних  з  господарських  питань.

Вересень

Директор

 

7.

Інвентаризація  бібліотечного  фонду.

Вересень

Бібліотекар

 

8.

Перевірка  виконання  санітарно-гігієнічних  норм  і  естетичного  вигляду  класів  та  роботи  з  цих питань персоналу.

Жовтень

Директор, завгосп, кл. керівники

 

9.

Інвентаризація  шкільного майна.

Жовтень І-ІІ

Директор, завгосп

 

 

 

10.

Генеральне прибирання  шкільних  приміщень.

ІІ, IV  тиждень щомісяця

завгосп, кл. керівники, ЗДВР

 

11.

Комплексна перевірка роботи котельні.

Листопад

Директор, завгосп

 

12.

Посилення  контролю  за  роботою  котельні  та  тепломережі  школи.

Грудень

Директор, завгосп

 

13.

Перевірка  обліку енергоносіїв.

Січень

Директор, завгосп

 

14.

Поповнення  навчальних  кабінетів  наочними  посібниками,  дидактичними  матеріалами.

Протягом  року

Вчителі-предметники

 

15.

Посилення  контролю  за  роботою  котельні  та  тепломережі  школи.

Лютий

Директор, завгосп

 

16.

Профілактичні, протиепідеміологічні  лекції  та  бесіди.

Лютий

кл. керівники

 

17.

Припинення  опалювального сезону.

15 квітня

Директор, завгосп

 

 

18.

Маркування  парт згідно з віковими особливостями учнів.

До  1.09

Кл.керівники, завгосп

 

19.

Забезпечення  підготовчих  робіт  з  ремонту  класних  приміщень  та  приміщень  загального користування.

Травень

Директор

 

20.

Складання  графіка  роботи  технічного  персоналу  та  розподіл  обсягу  виконуваних  робіт

Вересень

Завгосп

 

21.

Планування придбання меблів та обладнання в новому фінансовому році

Листопад

Директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1.                                           

Тематика педагогічних рад.

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про виконання

І.

1. Підсумки роботи школи за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 навчальний рік.

2. Погодження плану роботи школи на 2017-2018 навчальний рік.

3. Про індивідуальне навчання Данюк Андрія і Луб'янської Ілони

Серпень

Директор

 

 

 

 

 

ІІ.

1. Виховання загальнолюдських цінностей, свідомої дисципліни та культури учнів

2. Використання методу проектів у викладанні предметів

Листопад

 

Грудень

ЗДВР

Кл. керівники

Директор

 

ІІІ.

1. Етика спілкування вчителя з учнями.

 

2. Школа як осередок розвитку громади

Лютий

 

Директор, ЗДНВР

 

ІV.

1. Робота зі здібними й обдарованими дітьми в умовах сільської школи

2.Про завершення навчального року, проведення ДПА.

Квітень

Директор,

ЗДВР

 

V.

1. Безперервна самоосвіта вчителя – пігрунтя успішності учня

2. Про переведення учнів до наступних класів

3. Про нагородження учнів 2-8, 10 класів за особливі досягнення та учнів 9-го класу.

Травень

Директор

ЗДНВР

 

VI.

3. Про випуск учнів 9,11 класів.

Червень

Адміністрація

 

 

 

Додаток 2.

Наради за участю директора

№ п/п

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний за виконання

Відмітка про викон.

І.

Про забезпечення організованого початку нового навчального року:

конкретизація робочого навального плану;

уточнення контингенту учнів по класах; стан техніки безпеки в школі.

Серпень

Директор

ЗДНВР

 

2.

Про режим роботи школи.

Аналіз календарного планування.

Планування роботи з атестації вчителів.

Організація гарячого харчування.

 

Вересень

Директор

ЗДНВР

 

3.

Про проведення шкільних предметних олімпіад.

Про план проведення осінніх канікул.

Жовтень

ЗДНВР, ЗДВР

 

4.

Про стан дотримання норм техніки безпеки і охорони праці.

Про стан профілактики шкідливих звичок, правопорушень, бездоглядності серед неповнолітніх.

Листопад

Директор, ЗДВР

Завгосп,

 

5.

Аналіз навчально-виховної роботи за І семестр.

Про план проведення зимових канікул.

 

Грудень

ЗДНВР, Директор

 

6.

Про стан відвідування учнями школи та роботи з батьками

Про стан вивчення викладання

предметів у 2017-2018 н.р.

Про підсумки участь школи у ІІ турі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.

 

Січень

ЗДНВР, Директор

ЗДВР

 

7.

Результативність роботи з слабо встигаючими ,  «важкими» дітьми, учнями з девіантною поведінкою.

Про план проведення весняних канікул.

 

Лютий

ЗДНВР, Директор

ЗДВР

 

8.

Про хід атестації вчителів.

Про стан роботи гуртків та спортивної секції.

Березень

ЗДНВР, Директор

ЗДВР

 

9.

Про виконання практичної частини навчальної програми.

Обговорення  і затвердження матеріалів ДПА.

Квітень

Директор, ЗДВР

 

10.

Про підсумки контролю за станом викладання предметів у ІІ півріччі.

Обговорення  і затвердження матеріалів ДПА.

Аналіз результатів контролю за веденням всіх видів  шкільної документації.

Травень

Директор Завгосп

 

 

11.

Про виконання річного плану роботи школи.

Про результати державної підсумкової атестації учнів 4-го, 9-го, 11-го класів.

Про роботу пришкільного табору відпочинку.

Червень

Директор, ЗДНВР, ЗДВР, Кл. керівники

 

 

 

 

 

Додаток 3. Графік внутрішкільного контролю   ( 2017-2018 н. р.)

№ з/п

 

 

Місяць року

08

09

10

11

12

01

02

03

04

05

06

07

1.

  Аналіз(погодження) календарних планів

 

Д,З

 

 

 

Д,З

 

 

 

 

 

 

2.

  Аналіз планів класних керівників

 

Д,ЗВ

 

 

 

Д,ЗВ

 

 

 

 

 

 

3.

  Аналіз планів роботи М/О

 

Д,З

 

 

 

 

 

 

 

З,Н

 

 

4.

 

  Викладання навчальних предметів:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Хімія

 

 

 

 

 

 

Д

Н

 

 

 

 

  Біологія

 

 

 

 

 

 

Д

Н

 

 

 

 

   Екологя

 

 

 

Д

І

 

 

 

 

 

 

 

  Факультативи, курси за вибором

 

 

 

 

 

З

 

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізична культура у 1-11 класах

 

 

 

 

З

І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

  Початкові класи

 

 

 

 З

МО 

   

 

 

 

 

 

6.

  Робота предметних гуртків

 

 

 

 

ЗВ

І 

 

 

 

 

 

 

 

 7.

Адаптація учнів 5 класу

 Д

 І

     

 

 

 

 

 

 

 

8.

  Стан перевірки зошитів учнів

 

 

 

З,І

 

 

 

 

 

ЗН

 

 

9.

  Стан ведення щоденників учнів

 

 

 

ЗВ,

І

 

 

 

 

 

ЗН

 

 

10

  Індивідуальна робота з учнями

 

 

 

 

 

З,І

 

 

 

 

 

 

11

  Стан ведення класних журналів

 

 

З

 

З,Д

Р

 

 

З

 

 

З,Д

Р

 

12

  Про проблеми мотивації навчальної діяльності учнів на уроках

 

 

 

Д,Н

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Про інноваційні технології, тренінгові форми навчання та ігрові форми на уроках в початковій школі

 

 

 

 

 

 

З,Н

 

 

 

 

 

 14.

Правове та превентивне виховання в системі роботи класних керівників

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВ,

Н

 

 

 

15.

Відвідування учнями школи

 

 

 

 

 

Р

 

 

 

 

 

Р

16.

  Вивчення правил дорожнього руху

 

 

ЗВ

 

 

 

 

 

 

ЗВ

 

 

 17.

Адаптація учнів 1 класу

 

 З, І

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.

 Техніка безпеки,охорона праці

Д,З

Н

Р

 

Р

 

 

З

 

 

Д,З

Н

 

 

19.

 Організація гарячого харчування

 

Д,ЗВ

Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20.

Виконання навчальних програм

 

 

 

 

 

 

 

 

З,Н

 

 

 

21.

  Робота з батьками

З,Б

 

 

ЗВ,Б

 

 

 

 

 Д,Б

 

 

 

Умовні позначення:

І. Хто вивчає питання:

Д – директор;

З – заступник директора з навчально-виховної роботи;

ЗВ – заступник  директора з виховної роботи

ІІ. Форма узагальнення (обговорення):

МО – методичне об’єднання;

Р – наради при директорові;

Н – наказ по школі;

І – інструктивно-методична нарада (метод. оперативка)

Б- батьківські збори

 

Додаток 4.

Список вчителів які будуть атестуватися у 2017-2018 н.р. на загальних підставах

 

№п/п

Прізвище, ім.`я, по батькові педпрацівника

Кваліфікація за дипломом

Посада на, якій атестуються

Стаж педагогічної діяльності

Строки проходження підвищення кваліфікації

Дата і результати попередньої атестації

1.

Двулят О.М.

Вчитель зарубіжної літератури

Вчитель зарубіжної літератури

32 р.

2012 р.

Кваліфікаційна.категорія:

«спеціаліст вищої категорії»

 

2.

Кіцканюк Б.Є.

Директор

Директор

47р.

2012р.

Кваліфікаційна.категорія:

«спеціаліст вищої категорії»

 

3.

Данилюк М.М.

Вчитель математики, фізики

Вчитель математики, фізики

22р.

2012р.

Кваліфікаційна.категорія:

«спеціаліст вищої категорії»

 

4.

Ронталюк В.В.

Вчитель трудового навчання

Вчитель трудового навчання

23р.

2012р.

Кваліфікаційна.категорія:

«спеціаліст вищої категорії»

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 6

Предметні тижні 2017-2018 н.р.

 

№ п/п

Предмет

Вчитель

Назва заходу

Місяці

Відмітка про викон.

1.

Трудове навчання

Ронталюк В.В.

Змагання «Трудові перегони»

Листопад 

 

2.

Біологія

Ронталюк І.Я.

«Свято врожаю»

Вересень

 

 

3.

Укаїнська мова

Сендзік Н.В.

«Конкурс знавців української мови»

Лютий

 

 

4.

Основи правознав.

Левчук О.Р.

«Бережи мене, мій законе»

Листопад

 

5.

Історія

Левчук О.Р.

«День пам'яті жертв голодомору»

Листопад

 

6.

Бібліотека

Войціх О.Я.

Тиждень книги

Березень 

 

 

7.

Захист Вітчизни

Трачук Б.С.

«Козацькі розваги»

Жовтень

 

8.

Фізика

Гачок В.І.

Данилюк М.М.

«Фізика в побуті»

Лютий

 

9.

Українська література

Матвій З.С.

«Тарасу Шевченку присвячується»

Березень

 

10.

Іноземна мова

Волошин О.В.

Народовий В.В.

Тиждень іноземних мов

Лютий

 

11.

Зарубіжна  література

Двулят О.М.

Поетична сторінка

Березень

 

12.

Математика

Данилюк М.М.

«У світі математики»

Березень

 

13.

Хімія

Вітюк С.В.

«Хімія – цариця всіх наук»

Квітень

 

14.

Фізкультура

Гончар Б.Я.

Хировський М.В.

«Швидше, вище, дальше»

Травень

Вересень

 

15.

Інформатика

Павлюк Г.М.

«Цікавий світ інформатики»

Квітень

 

16.

Географія

Ронталюк І.Я.

«Земля – наш спільний дім»

Квітень

 

 

 

Додаток 8

ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНИХ ЗАХОДІВ КЛАСАМИ ШКОЛИ

 

№ п/п

Класи

Класні керівники

Місяці

Відмітка про викон.

1.

1-4 класи

Сохацька О.Б.

Тинкалюк Г.М.

Теслюк С.В.

Пельцер Н.М.

Лютий

 

2.

5 клас

Матвій З.С.

Березень  

 

3.

6 клас

Ронталюк І.Я.

Листопад

 

 

4.

7 клас

Павлюк Г.М.

Листопад

 

 

5.

8 клас

Ронталюк В.В..

Квітень

 

 

 

6.

9 клас

Двулят О.М.

Листопад

 

7.

10 клас

Левчук О.Р.

Листопад

 

 

8.

11 клас

Данилюк М.М..

Вересень

 

 

 

Додаток 8

Внутрішньошкільний контроль з організації  навчально – виховного процесу

Місяць

Об’єкт контролю

Зміст і мета контролю

Форма

контролю

Вико

навець

Форма узагалі

нення

 

Відмітка про вико-

нання

Вересень

Вчителі-предметники

Погодження та затвердження календарно-темат. планування,планування роботи з атестації вчителів.

Про ОБЖ учасників навч – вих. процесу

Аналіз планів, співбесіда

ЗДНВР

Аналіз на метод.

оперативці, Р

 

 

Кл. керівн.

1-11 класів

Зміст планів виховної роботи

Аналіз планів, співбесіда

ЗДВР

Аналіз на метод.

оперативці

 

 

Кл. керівн.,

керівн.

гуртків

Робота з дітьми з девіантною поведінкою, з неблагополучних родин

Співбесіда

Адмініст-рація закладу

Довідка

 

Керівники гуртків

Програми та тематичне планування, комплектування ГПД

Аналіз планів

Співбесіда

ЗДВР

Інст. –метод. нарада

Наказ

 

Учн.

самовря-

дування

Організація групи  учнівського самоврядування. Проведення наради класних керівників та лідерів учнівського самоврядування.

Аналіз планів співпраці

Співбесіда

ЗДВР

Аналіз на метод.

оператив-

ці

 

 

Кл. керівники

Складання соціальних паспортів класів, оновлення відомостей про учнівський контингент

Аналіз соц. паспортів

Співбесіда

ЗДВР

Аналіз на методичній

оперативці

 

 

ЗДНВР

Складання тарифікації педагогічних працівників.

Аналіз тарифіка

ції

Директор

ЗДНВР

Аналіз на методичній

оперативці

 

 

Вересень

ЗДНВР

Складання списків педагогічних працівників.

Аналіз списків

Директор

ЗДНВР

Аналіз на методичній

оперативці

 

 

 

бібліотекар

Про забезпечення учнів підручниками

 

 

Р

 

Жовтень

Кл. керівники 5-11 класів

Робота з «важкими дітьми». Аналіз відвідування ними школи.

Спостереженя.

Співбесіда План роботи

МО класних керівни

ків

 Інст. – метод. нараду, Р

 

Керівники гуртків,вчителі предметники

Підготовка до організації проведення канікул

Аналіз планів проведення заходів на канікулярний період

ЗДВР

План роботи на канікули, Р

 

Кл. керівники 5-11 класів

Стан роботи гуртків і спортивних секцій

Анкетування, перевірка проведення занять

ЗДВР

Аналіз на методичну оперативку

 

 

 

 

Вч. – предметники

Проведення шкільних предметних олімпіад

Графік проведе

ння

ЗДНВР

Р

 

Листопад

Кл. керівники 1,5 кл.

Стан адаптації учнів 1-го і 5-го класів, виявлення дез-адаптованих дітей. Виявлення причин дезадаптації.

Аналіз діагностики

ЗДНВР

Аналіз на

пед. консул.

 

Листопад

Вчителі предметними

Аналіз проведення шкільних предметних олімпіад

Перевірка проведен

ня Ітуру, підготовка до ІІ туру олімпіад

ЗДНВР

Аналіз на методичну оперативку

 

 

 

 

Кл. керівн.,

вч. предметники

 

Перевірка стану ведення зошитів, щоденників учнями 5-9 класів

Співбесіда

ЗДНВР

Аналіз на методичній

оперативці

 

 

Завгосп

Система роботи педколективу з протипожежної безпеки

Аналіз протипож. стану

Завгосп

Р

 

 

Кл. кер.

Про стан профілактики шкідливих звичок

аналіз

ЗДВР

Р

 

Грудень

Вчителі предметники

Перевірка ведення шкільної документації вчителями школи

Перевірка

ЗДНВР

Наказ,Р

 

 

 

Кл. кер., педагог-організатор

Підготовка до організованого проведення канікул

Аналіз планів проведення заходів на канікулярний період

ЗДВР

 

План роботи на канікули

 

Керівники гуртків

Виконання програми гуртків. Перевірка журналів.

Перевірка

ЗДВР

Довідка

 

Класні кер.

Педагог організатор

Підготовка і проведення новорічних свят

Відвідування заходів, спостереження

ЗДВР

Наказ

 

 

Вч. -предметники

Хід атестації вчителів

Перевірка,аналіз

ЗДНВР, керівники МО

Р

 

 

Класні кер.

Кер гуртків

Організація новорічних канікул

Співбесіда з учнями

ЗДВР

Педагог-організатор

План роботи на канікули,Р

 

 

Кл. –кер, вч. –предм.

Аналіз навч. вих. роботи за І сем.

Аналіз

ЗДНВР

Наказ, Р

 

Січень

Вчителі-предметники

Погодження та затвердження календ.-тематичного  планування на

ІІ семестр

 

Аналіз планів, співбесіда

ЗДНВР

Аналіз на методичній оперативці

 

 

 

Кл. керівники 1-11 класів Психо

лог

 

 

Робота з батьками, стан відвідування учнями школи

Відвудування позакланихх заходів, батьківських зборів, анкетування батьків, спостереже

ння

ЗДВР,

ЗДНВР

 

Довідка,Р

 

 

 

 

Кл. керівники 1-11 класів

Зміст планів виховної роботи на ІІ семестр

Аналіз планів, співбесіда

ЗДВР

Аналіз на методичній оперативці

 

 

 

Січень

Вчителі-предметники

Підсумки роботи за І семестр

 

Аналіз успішності учнів за І-ий семестр

ЗДНВР

ЗДВР

Аналіз на методичній оперативці

 

 

Вчителі-предметники

Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються

Відвідування уроків, виховних заходів

ЗДНВР, ЗДВР

Інст. метод.рада

 

ЗДНВР

Вивчення  динаміки професійного росту вчителя.

Відвідування уроків, виховних заходів, співбесіда з вчителями

Директор

ЗДНВР

ЗДВР

Аналіз на методичній оперативці

 

 

 

Вчителі предметними

Аналіз участі учнів у ІІ етапі Всеукраїнськиїх олімпіад з базових дисциплін

Аналіз результатів  участі І,ІІ етапах олімпіад

ЗДНВР

Довідка

 

 

 

Лютий

 

Класні керівни

ки

Проведення анкетування випускників, щодо профорієнтації та обрання предметів для підсумкової державної атестації

Перевірка анкетування, опитування

ЗДНВР

Аналіз на методичну оперативку

 

 

 

Вч. –предм., кл. керівники

Результативність роботи з обдарованими та слабо встигаючими ,«важкими» дітьми

Аналіз, роботи

ЗДНВР,

ЗДВР

Р

 

Керівники гуртків

Вч. пред-

метники

Класні керівники

 

Питання, які розглядаються на квітневій педраді «Робота зі здібними й обдарованими дітьми в умовах сільської школи» .

 

Відвідування класних годин, заходів анкетування,

спостереження

ЗДВР

 

Довідка

 

 

 

Класні керівники

Збір повних даних про випускників 9, 11 класів для заповнення документів про освіту.

Перевірка даних

ЗДНВР

 

Аналіз на методичну оперативку

 

 

 

Березень

Класні керівники 9-11 класів,

психолог

 

Робота з класними керівниками з професійної орієнтації учнів

Співбесіда з класними керівниками, учнями

ЗДНВР

Довідка

 

Кл. керівники 1-11 класів

Підготовка до канікул. Проведення інструктажів.

Бесіда з учнями та вчителями

ЗДНВР

 

План роботи на канікули

 

Керівники гуртків

 

Виконання програм, робота з журналами

Превірка журналів гуртків

ЗДНВР

 

Р, наказ

 

Класні керівники

Стан роботи з дітьми, що стоять на внутрішньо шкільному обліку, потребують підвищеної уваги з неблагополучних  родин

Аналіз документації роботи з важкими підлітками, та з дітьми з неблагополучних сімей.

Аналіз виховних заходів.

ЗДВР

 

Інструкт.-методична нарада

 

Квітень

Атестаційна комісія

Підведення підсумків атестації та зміна кваліфікаційних категорій.

Аналіз проведення атестації

Директор

Наказ

 

Вчителі-предметники

Проведення зрізів знань

Відвідування уроків, співбесіда

ЗДНВР

Довідка

 

ЗДНВР

Дії колективу в разі отримання сигналів ЦЗ

Проведення Дня ЦЗ.

Аналіз заходів

Директор

Наказ,Р

 

Кл. керівники 1-11 класів

Робота з розвитку учнівського самоврядування

Аналіз планів виховної роботи, співбесіди з учнівським активом. Анкетування учнів.

ЗДВР

 

Виступ на методичній оперативці

 

Вчителі-предметники

Виконання навчальних планів тапрограм

Аналіз планів,звіти

ЗДНВР

Р, наказ

 

Класні керівники 1-11 класів

Визначення рівня вихованості учнів за навчальний рік

Відвідування класних годин, позакласних заходів, анкетування, спостереження учнів

ЗДВР

Наказ

 

Травень

Класні керівни

ки

Підготовка до укомплектування 1-го, 10-го класів

Співбесіда

ЗДНВР

Довідка

 

ЗДНВР

ЗДВР

Оформлення та здача у відділ освіти документації про підготовку і проведення державної підсумкової атестації.

Здача інформації

Директор

Довідка

 

Вчителі-предметники

Перевірка класних журналів та всіх видів шкільної документації

Перевірка журналів  та календарного планування

ЗДНВР

Наказ,

Р

 

Вчителі-предметники

Затвердження матеріалів ДПА.

Перевірка  проведення консультацій перед держ. підсумковою атестацією.

Відвідування консультацій

ЗДНВР

Р, аналіз на методичну оперативку

 

 

 

Класні керівни

ки

Проведення інструктажів з правил техніки безпеки

Перевірка записів у журналах обліку інструктажів

ЗДНВР

Довідка

 

 

Громад

ські вихова

телі

Складання плану проведення літніх канікул для учнів схильних до правопорушень та учнів, що потребують особливого контролю школи.

Перевірка планів

ЗДВР

Довідка

 

Педагог-організатор

Класні керівники

Робота літнього пришкільного табору

Співбесіда з учнями, вихователями

ЗДВР

Наказ,Р

 

Червень

 

Вчителі-предметники, класні керівники 1-11 класів, керівники гуртків Педагог-організатор,

Аналіз  навчальної та виховної роботи за навчальний рік , проходження учнями навчальної практики

Співбесіда з вчителями предметниками, класними керівни

ками, керівника

ми гуртків, педагогом-організато

ром, анкетувань

ня, аналіз документації

ЗДНВР

ЗДВР

Наказ,Р

 

 

 

 

 

Додаток 9.

Внутрішньошкільний контроль з організації виховної роботи.

 

Місяць

Об’єкт контролю

Зміст і мета контролю

Форма контролю

Виконавець

Форма узагальнення

Відміт-ка про вико-

нання

Вересень

Кл. керівники 1-11 класів

Зміст планів виховної роботи

Аналіз планів, співбесіда

ЗДзВР

Аналіз на методичній оперативці

 

 

 

Вересень

Кл. керівники

Керівники гуртків

Робота з учнями, що стоять на обліку, дітей з девіантною поведінкою, неблагополучних родин

Співбесіда

Адміністрація закладу

Наказ

 

Вересень

Керівники гуртків

Програми та тематичне планування, комплектування груп

Аналіз планів

Співбесіда

Адміністрація закладу

Наказ

 

Жовтень

Кл. керівники 5-11 класів

Робота з «важкими дітьми». Аналіз відвідування ними школи.

Спостереженя.

Співбесіда

МО класних керівн

Аналіз на методичну оператив

ку

 

 

Жовтень

Кл. керівники 5-11 класів

Підготовка до організації проведення канікул

Аналіз планів проведення заходів на канікулярний період

ЗДзВР

План роботи на канікули

 

Жовтень

Керівники гуртків

Стан роботи гуртків і спортивних секцій

Анкетування

ЗДзВР

Аналіз на методичну оператив

ку

 

 

 

Листопад

Кл. керівники 1-11 класів

Робота з батьками

Відвудування позакланихх заходів, батьківських зборів, анкетування батьків, спостереження

ЗДзВР

 

Аналіз на методичну оперативку

 

 

 

Грудень

Кл. керівники Педагог-організатор

Підготовка до організованого проведення канікул

Аналіз планів проведення заходів на канікулярний період

ЗДзВР

 

План роботи на канікули

 

Грудень

Керівники гуртків

Виконання програми гуртків. Перевірка журналів.

Перевірка

ЗдзВР

Наказ

 

Грудень

Класні керівники

Підготовка і проведення новорічних свят

Відвідування заходів, спостереження

ЗдзВР

Наказ

 

Січень

Класні керівники

Підсумки роботи за І семестр

Звіти кл. керівників

ЗдзВР

Наказ

 

Січень

Класні керівники

Керівники гуртків

Організація новорічних канікул

Співбесіда з учнями

ЗдзВР

Педагог-організатор

План роботи на канікули

 

Лютий

Керівники гуртків

 

Вч. пред-

метники

Класні керівники

 

Питання, які розглядаються на квітневій педраді «Робота зі здібними й обдарованими дітьми в умовах сільської школи»

Відвідування класних годин, заходів анкетував

ння,

спостере

ження

ЗдзВР

 

Наказ

 

Березень

Класні керівники 9-11 класів

 

Робота з класними керівниками з професійної орієнтації учнів

Співбесіда з класними керівниками, учнями

ЗДзВР

Довідка, МО

класних керівників

 

 

Березень

Кл. керівники 1-11 класів

Підготовка до канікул

Бесіда з учнями та вчителями

ЗдзВР

 

План роботи на канікули

 

Березень

Керівники гуртків

Виконання програм, робота з журналами

Превірка журналів гуртків

ЗдзВР

 

Нарада при директору

 

 

Березень

Класні керівники

Стан роботи з дітьми, що стоять на внутрішньо -шкільному обліку, потребують підвищеної уваги з неблагополучних  родин

Аналіз документації роботи з важкими підлітками, та з дітьми з неблагополучних сімей.Аналіз виховних заходів.

ЗдзВР

 

Нарада при ЗДзВР

 

 

Квітень

Кл. керівники 1-11 класів

Робота з розвитку учнівського самоврядування

Аналіз планів виховної роботи, співбесіди з учнівським активом.

ЗдзВР

 

Виступ на метод. оперативці

 

 

 

Квітень

Класні керівники 1-11 класів

Визначення рівня вихованості учнів за навчальний рік

Відвідування класних годин, позакласних заходів, анкетування, спостереження учнів

ЗДЗВР

Наказ

 

Травень

Педагог-організатор

Кл

керівники

Робота літнього пришкільного табору

Співбесіда з учнями, вихователями

ЗДЗВР

Наказ

 

Червень

 Класні керівники 1-11 класів, керівники гуртків Педагог-організатор

Аналіз  виховної роботи за навч. рік

Співбесіда з класними керівниками, керівниками гуртків, педагогом-організатором, анкетував

ння, аналіз документації

ЗДЗВР

Наказ по школі

 

 

 

Реєстрація для події

Будь ласка, заповніть інформацію нижче:

Теги

Список тегів порожній.